Yerel Yönetimlerde Spor Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Çalışması-Dr. Eda ADATEPE-Prof. Dr. Hakan KOLAYİŞ

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Daha sürdürülebilir yaşam biçimlerine olan talep arttıkça, yerel yönetimler de uyum sağlamak için bir çaba içeri- sine girmiştir. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma kavramı da, büyük başarı öyküleri ile birlikte anılmaktadır. Bu kavram akademik araştırmalarda, iş alanlarında ve yönetişimde de önemli bir konu halini almıştır. Bilindiği üze- re, yerel yönetimlerin ülkenin çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmasında sorumlulukları vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın dostu olarak nitelendirilen alanlardan biri de spordur…

Kocaeli’de Engelliler ve Spor-Uzm. Tahir TARIM-Prof. Dr. Levent ATALI

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Bu çalışmada fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki çeşitli düzeylerde kayıplardan dolayı topluma tam ve etkin katılımı kısıtlanan, çeşitli tutum ve çevre şartlarından etkilenen, “Engelli” olarak ifade edilen bireylere yönelik yapılan toplumsal düzenlemelerin olağanüstü bir durum olmadığı, aksine gerekli bir hak anlayışı olduğu vurgusu yapılmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal yaşam ile tamamen bütünleştirilmesi anlayışı ulusal ve uluslararası engelli hukuku yasa içeriklerinden yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır…

Şehirlerde Akıllı Çevre Uygulamaları-Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ-Doç. Dr. Mehmet ÇETİN

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Akıllı şehir kavramı, yerel yönetimleri ilgilendiren sosyal, çevresel, ekonomik elementlerin bütünleşik olarak bilişim teknolojileri kullanılarak yönetilmeleri olarak tanımlanabilir. Hızlı kentleşmeden kaynaklanan sürdü- rülebilirlik sorunlarına çözüm olarak ortaya çıkan akıllı şehirler, büyük ölçüde ortak bir mülkiyet olan çevresel kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlayan önemli araçlardır…

Veriye Dayalı Akıllı Şehir Oluşturmada Teknoloji Trendleri -Prof. Dr. Oğuzhan URHAN – Prof. Dr. Mehmet Kemal GÜLLÜ

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Bu çalışmada gelişen teknoloji ile son 20 yıldır uygulamaları her geçen gün artan akıllı şehir kavramı bütüncül olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, öncelikle akıllı şehir tanımı üzerinden başlanarak, bu kapsama duyu- lan ihtiyaç irdelenmiştir. Bu amaçla kullanılabilecek teknolojiler ile bunların olası kullanım senaryoları ele alınmıştır…

Akıllı Şehirlerde Afet Riski Azaltılması Uygulamaları-Prof. Dr. Şerif BARIŞ – Doç. Dr. Abdullah Can ZÜLFİKAR – Mustafa KORKMAZ- Süleyman TUNÇ

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile Akıllı Şehir kavramı gün geçtikçe daha fazla yerel yöne- timlerde uygulama alanı bulmaktadır. Afet risk azaltım planları ve uygulamaları da günümüz Akıllı Şehir tekno- lojilerine uyarlanarak gerek ulusal gerekse yerel ölçekte desteklenebilmektedir…

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin “Akıllı Şehir” ve “Erişilebilirlik” Kavramlarına İlişkin Metaforları-Prof. Dr. Elif KARAGÜN-Doç. Dr. Sevinç NAMLI

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin “akıllı şehir” ve “erişilebilirlik” kavramlarına iliş- kin görüşlerini metafor yoluyla belirlemektir. Araştırma nitel tarama modelinde olup, uygulaması 2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılında Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde tesadüfi yöntemle seçilen ve gönüllülük ilkesine uygun olarak araştırmaya katı- lan 119 öğrencinin doldurduğu anket formları incelendiğinde; formları yönergeye uygun ve eksiksiz dolduran toplam 103 öğrencinin anketleri araştırmaya dâhil edilmiştir…

Veri Güdümlü Kent Yönetimi: Otobüs Hatları için Gerçek Zamanlı Durak Yoğunluğu Engelleme ve Operasyon Destek Sistemi-Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK-Bekir ÖZYURT

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Bugüne kadar toplu taşımada nesnelerin interneti (IOT) verilerinin sefer zaman, pozisyon ve seyahat kalitesi bi- leşenlerinin toplu olarak değerlendirildiği sistemler ayrı ayrı mevcut olsa da çoğunlukla uygulamada yaygın kul- lanılmadığı, operasyonlarda proaktif müdahalenin ve veri odaklı çalışmanın öneminin tam olarak kavranmadığı görülmektedir. Uygulama süreçlerinde sorunların olduğu, literatüre dayalı çalışmaların yaygınlaşmadığı anlaşılmaktadır…

Akıllı Şehirlerde Ulaşım Uygulamaları-Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KÜÇÜKMANİSA-Doç. Dr. Ali Can KARACA

20 Mart 2023 Şura Akademi Dergisi 0

…Bu makalede, gelişen son teknolojinin kullanılma- sıyla akıllı şehirlerdeki farklı ulaşım problemlerinin çözümleri üzerine bir derleme çalışması oluşturulmuştur. Makale içerisinde akıllı otopark bulma, araç tespiti ve takibi, adaptif trafik sinyalizasyonu, trafik parametreleri- nin otomatik bulunması, araç davranışı ve yönelimi üzerinden çarpışma riski tahmini, kaza anı tespiti, kaza risk seviyesinin belirlenmesi ve ilgili bildirimi başlıklarındaki çalışmalar bulunmaktadır. Genel olarak bu çalışmalar sabit veya uzaktan algılama platformlarından gelişmiş sensör teknolojileri ile elde edilen verilerini kullanarak amaca uygun şekilde belirlenen farklı yapay zeka yöntemlerini incelemektedir…

Şehir Markalaması -Prof. Dr. Alpaslan YÜCE

1 Eylül 2022 Şura Akademi Dergisi 0

Küreselleşen dünyada ürün, hizmet, fikir ve kişiler gibi şehirler de değer, yetenek ve ilgi paylaşımı konusunda
rekabet içinde bulunmaktadırlar. Yaşanan bu rekabet ortamı şehirlerin pazarlama faaliyetlerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda şehirlerin markalaşması konusu günümüzde önem kazanmıştır. Şehir markalamasının temel özelliklerinden olan tanımlayıcı ve farklılaştırıcı özelliklerinin rekabetin temel belirleyicileri olduğu görülmektedir…

Nikomedia’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri – Prof. Dr. Ayşe ÇALIK ROSS

1 Eylül 2022 Şura Akademi Dergisi 0

Bugün Kocaeli Büyükşehir yönetimi sınırlarının merkezini oluşturan İzmit şehri, Antik Dönemde Nikomedia kenti olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Nikomedia, Asya ile Avrupa arasında insanlık tarihi boyunca gelip geçilen ana güzergah üzerinde, oldukça güvenli ve korunaklı bir limana sahip bir liman kentidir. Jeopolitik olarak çok üst düzey bir konuma sahip olan kentin etrafı tarıma elverişli topraklarla ve deniz aşırı ülkelere malzeme sağlayan taş ocakları ile çevrilidir…